การรับประกันสินค้าไม่ครอบครุมในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ได้รับความเสียหายจากความชื้น น้ำ สารเคมีหรือของเหลวทุกชนิด
  2. สินค้าเสียหายจากการตกหล่นหรือการกระแทก
  3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี/ผิดไปจากการใช้งานปกติ/มีการเก็บรักษาไม่ถูกต้องหรือเกิดจากอุบัติเหตุ
  4. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงเครื่องมืออุปกรณ์เสริมทุกชนิดที่ดัดแปลงให้ผิดไปจากเดิม
  5. ความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์ต่อพ่วง
  6. การใช้งานสินค้าเกินกำลังจากข้อกำหนดของบริษัทฯ

สำหรับสินค้า Makita

เนื่องด้วย MAKITA มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการหลังการขายในประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ให้ก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยการเปลี่ยนระบบการรับประกันแบบกรอกข้อมูลลงใน
ใบรับประกันเป็นการลงทะเบียนการรับประกันผ่านระบบ QR CODE ผ่านทางเว็บไซต์ www.mymakita.in.th เพื่อให้การเก็บข้อมูลสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความสะดวก ให้กับลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องใบรับประกัน ทาง MAKITA จึงถือโอกาสขยายระยะเวลาการ รับประกันคุณภาพสินค้าจากเดิม 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี

การรับประกัน 1 ปี จะเริ่มเปิดระบบการรับประกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป สําหรับสินค้าที่มีการขาย
จากร้านค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-31 สิงหาคม 2563 ทาง MAKITA จะให้การรับประกันย้อนหลังเป็นเวลา 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องนํามาลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน ออนไลน์จะได้รับประกันแค่ 6 เดือนเท่านั้นตามใบรับประกันแบบเก่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สําหรับร้านค้า MAKITA สามารถแสกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนร้านค้าได้ในจดหมายนี้ ร้านค้าที่ขายสินค้าในแต่ละวันสามารถลงบันทึกการขายสินค้าได้ในระบบ สามารถเรียกดูข้อมูล
ย้อนหลังได้ เพื่อใช้เก็บข้อมูลการขายสินค้าของทางร้านและเป็นการยืนยันในกรณีที่เกิดปัญหาใน อนาคต รวมไปถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการส่งใบรับประกันมาที่บริษัทฯ อีกด้วย (ร้านค้าสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)